För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR VID AB BÄCKASKOG MEDIA

1. FORCE MAJEURE.

Säljaren fritar sig från allt ansvar, om denne genom krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, politiska oroligheter, strejk, lockout,

eldsvåda, naturkatastrof, olyckshändelse, transportsvårigheter, utebliven leverans från leverantör eller andra förhållanden utanför hans

kontroll blir urståndsatt att fullgöra avtalade leveransförpliktelser.

Köparen äger icke rätt att vägra motta fördröjd leverans av varor på grund av ovannämnda omständigheter.

 

2. Kund som ej önskar få restnoterade varor levererade skall avisera säljaren därom. Inträffar före leverans prishöjning utanför

säljarens kontroll eller valutaförändring, äger säljaren rätt att häva köpet och inkomma med ny offert.

I princip tillämpas leveransdagens pris, även när det gäller restorder.

 

3. Betalning för levererad vara skall erläggas 30 dagar efter fakturadatum eller i enlighet med de betalningsvillkor, som finns angivna på

faktura (anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, godkännes ej).

Erläggs betalning ej i överensstämmelse med de betalningsvillkor, som finns angivna på faktura, debiteras kreditavgift på den del av

köpeskillingen som ej erlagts.

Alla priser gäller exklusive moms, vilken tilläggs på våra fakturor.

 

4. Säljaren förbehåller sig äganderätten till vara intill dess hela köpeskillingen samt skatter rn.rn. är till fullo betalda.

Om köpeskillingen för varan ej erlägges senast på förfallodagen äger säljaren rätt att omedelbart återtaga varan.

 

5. På all apparatur lämnas ett års garanti (i vissa fall mer). Garanti lämnas ej på förbrukningsartiklar.

Garantibevis och/eller datumstämplat varukvitto eller faktura skall alltid kunna visas vid reklamation.

På säljarens verkstad utförda reparationer lämnas 3 månaders garanti.

 

6. Kund skall omedelbart vid godsets ankomst inspektera varan och inom tre dagar efter sådan inspektion skriftligen informera säljaren

om godsskador eller andra anmärkningar som kan andragas mot leveransen.

Eventuella transportskador skall i förekommande fall omedelbart anmälas till transportören.

Gör gärna anteckning om skadan på fraktsedel och låt utlämnaren intyga skadan.

Emballaget bör sparas för eventuell begäran om granskning av transportskada Alla anmärkningar skall åtföljas av kunds uppgifter

beträffande order, säljarens fakturanummer samt godsets avsändningsdag.

Om kund försummar att informera säljaren som säges här, anses godset vara i överensstämmelse med order och fakturan accepterad.

 

7. Om anmärkning mot något av godset godkänts som fabrikationsfel försöker säljaren så snabbt som möjligt att reparera eller utbyta

varan.

Felaktiga varor skall sändas till säljarens reparationsverkstad under nedanstående adress tillsammans med följesedel märkt: ”FELAKTIG

VARA” samt en felbeskrivning.

Om säljaren bedömer att felet ej kan vara av fabrikationsnatur betalar kunden kostnaderna för reparation och i alla händelser skall kund

betala de verkliga kostnaderna för returfrakt för varan.

 

8. Vara såld och levererad av säljaren får ej returneras utan att returen är skriftligen godkänd av säljaren, och att varan är sänd med

betald returfrakt.

 

9. Säljarens garantiåtaganden är begränsade till ovan angivna skyldigheter.

Som en följd härav svarar säljaren inte i något fall för personskada eller skada på annan egendom än den av säljaren levererade eller för

produktionsbortfall, utebliven vinst, förseningsböter, stilleståndsersättning, lönebortfall eller annan indirekt skada.

 

10. Kunds godtagande av säljarens anbud (eller säljarens godtagande av kunds anbud) innebär godta- gande av dessa villkor i händelse

av motsättningar mellan dessa villkor och kundens egna bestämmelser och villkor.

 

11. Fraktkostnader tillkommer om ej annat avtalats.

 

AB BÄCKASKOG MEDIA

Sjölyckevägen 2, 290 34 Fjälkinge

Tel: 044-532 60

Fax: 044-534 75

Mail: info@backaskog.se

Start > Försäljningsvillkor
Annonser